زمان

1393/03/29 ساعت 14:53

در میانه راه ایستادم

به زمان پشت کردم

و به جای ادامه آینده

که کسی در آن چشم به راهم نبود.

برگشتم و بر جاده هموار گذشته گام زدم.