تنها

1392/12/04 ساعت 02:26

تنها نشسته ای

چای می نوشی

و سیگار میکشی

هیچ کس تو را به یاد نمی آورد.

این همه آدم

روی کهکشان به این بزرگی

و تو حتی

آرزوی یکی نبودی.